Pepsi

Poster for Pepsi, NASCAR promotion.

 

Pepsi